คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

เอนก น้อยพิทักษ์