คณะผู้บริหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

สมชัด เหล็งบำรุง


สายัณห์ บุญนำ