คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ศุภชัย สายยืนยง