คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ชำนาญ น้อยพิทักษ์