สำนักงานปลัด

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

ชนิตา รุ่งแสง