สำนักงานปลัด

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รัฐวิชญ์ แสงอิทธิวัสส์