กองคลัง

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (รักษาราชการแทน)

อนันตา แสงงาม