คำถาม :

ท่านต้องการให้ อบต.คลองใหม่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด

ระบบการไฟฟ้า
ระบบการประปา
ระบบการคมนาคม
ระบบการจัดการขยะ
ส่งคำตอบของคุณ