จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

1. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายบ้านนายวิทยา  เล็กจินดา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่

2. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง