ประกาศตรวจรับงานจ้าง สัญญาที่ 6 (2560)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายบ้านนายวิทยา  เล็กจินดา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่ วงเงินสัญญา 139,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง