ประกาศวันเวลาตรวจรับงานจ้าง สัญญาที่ E18(2557)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางผ่องศรี ตุลารักษ์ (ต่อจากเดิม)

ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 11.00 น.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง