ประกาศวันเวลาตรวจรับงานจ้าง สัญญาที่ E15(2557)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านนายสมจิตร จันดี หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่

ในวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 11.00 น.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง