ประกาศวันเวลาตรวจรับงานจ้าง สัญญาที่ 13(2558)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายลอย กุลครอง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่

ในวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง