14.ราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล.

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

1. ราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล.

2. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาถึง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่ (ต่อจากเดิม)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง