ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจ้างเหมาด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E2 ซอยปรางทอง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอสง่าจากบริษัท ธาราทอง จำกัด – บริษัท ทำมาทวีผล จำกัด หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่ ในวงเงินงบประมาณ 830,000 บาท ราคากลาง 830,000 บาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง