ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายสังวาลย์ จันทร์ท่ามอญ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง