ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำถนนสายบ้าน พตอ.อดุลย์ สมัครวงษ์ หมู่ที่ 6 ต.คลองใหม่

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้าน พตอ.อดุลย์ สมัครวงษ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่  ช่วงที่ 1 ความกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 706 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 33 เมตร  หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,589 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทางรวม 747 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง