รายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

                               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ มีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 234 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,873,754.70 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้ดำเนินเดินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1

                               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนทั้งสิ้น 234 ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 230 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.29 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.28 และวิธีสอบราคา จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.43

                               งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 19,873,754.70 บาท พบว่า งบประมาณที่ใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินมากที่สุด คือ 12,279,169.55บาท คิดเป็นร้อยละ 61.79 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน 6,437,585.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.39 และวิธีสอบราคา เป็นจำนวนเงิน 1,157,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.82

                               ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

                               - ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

                               - การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา

                               - เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงยังมีการดำเนินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

                               - เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความชำนาญเนื่องจาก มีหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ทำให้ขาดความชำนาญ

                               แนวทางปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                               - ประสานงานให้แต่ละกลุ่มงานจัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ดำเนินการให้เป็นไป   ตามแผน

                               - ส่งเสริมเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมระเบียบ และนโยบายเร่งด่วนที่ออกใหม่ให้ละเอียด  เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง