ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักสายบ้านนายณรงค์วิทย์ วัชระเสนา หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่ (ต่อจากเดิม)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง