ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุ EB 3/2562

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักสายบ้านนายณรงค์วิทย์ วัชระเสนา หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่ (ต่อจากเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 280 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร และฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทางรวม 387 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง