ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ EB 6/2562

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านนายสินชัย น้อยพิทักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะดำเนินการตรวจรับงานจ้างเหมา ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง