ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาในเขตตำบลคลองใหม่ จำนวน 7 โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

1. โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอสง่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่ ขนาด  Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทางรวม 280 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงินงบประมาณ 980,000 บาท ราคากลาง 980,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุวรรณ โตสงวน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทางรวม 340 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงินงบประมาณ 1,200,000 บาท ราคากลาง 1,200,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง เรียบคลองสายทอง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ (ต่อจากเดิม) ผนังกันดินความลึก 2 เมตร ระยะทางรวม 120 เมตร พร้อมถมดิน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงินงบประมาณ 850,000 บาท ราคากลาง 849,000 บาท

4. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนดินพร้อมลงลูกรังบริเวณปากทางถนนสายกลางทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่ ฝั่งซ้ายถมดินบดอัดแน่นความสูงเฉลี่ย 2.30 เมตร ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ฝั่งขวาถมดินบดอัดแน่นความสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร        ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร รวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงินงบประมาณ 830,000 บาท ราคากลาง 777,000 บาท

5. โครงการเสริมผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายเซี้ยง พลอยรัศมี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่ ความกว้างผิวจราจรเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 950 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 เมตร 3 จุด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงินงบประมาณ 580,000 บาท ราคากลาง 546,000 บาท

6. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายไมตรี ชลธี หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 280 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงินงบประมาณ 510,000 บาท ราคากลาง 504,000 บาท

7. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณถนน คสล. สายบ้านนายเที่ยง ทองพรรณ หมู่ที่ 1, 2 ตำบลคลองใหม่ ชนิดเสาเหล็กสูง 7 เมตร (โคมไฟโซเดียมหลอด 250 W) จำนวน 27 ชุด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงินงบประมาณ 1,140,000 บาท ราคากลาง 1,140,000 บาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง