ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอบสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ราคารวมเครื่องปรับอากาศและภาษีสรรพสามิตแล้ว (ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้าย) วงเงินงบประมาณและราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงิน 787,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง