ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------

                              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้มีการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                              นม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๕,๗๕๙ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๓๕.๓๘ บาท (สี่หมื่นห้าพันสามสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง