ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (อบต.คลองใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (อบต.คลองใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..........................................................

                         ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (อบต.คลองใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                         เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(๔๔.๑๐.๑๕.๐๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ยี่ห้อริโก้ (RICOH) รุ่น U๓๑MIMP๒๗๐๒ จำนวน ๒ เครื่อง  มีกำหนดระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๑,๕๐๐ บาท/เดือน/เครื่อง สำเนาฟรี ขาว-ดำ ๗,๕๐๐ สำเนา/เดือน/ ๒ เครื่อง ส่วนที่เกิน คิดสำเนาละ ๐.๓๒ บาท/สำเนา (A๔) (รวมหมึก ขาว-ดำ) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง