ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Government Procurement e-GP) ในรอบเดือน ตุลาคม 2564

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Government Procurement : e-GP) ในรอบเดือน ตุลาคม 2564

                                  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ขอประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Government Procurement : e-GP) ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ตามแบบ สขร. 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.klongmai-sampran.go.th

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่        5   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง