จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร AC ถนนสายกลางบริเวณ หมู่ที่ 4 และคอสะพานถนนสายวัดวังน้ำขาว – คลองทางหลวง บริเวณ หมู่ที่ 4, 5 ตำบลคลองใหม่

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร AC ถนนสายกลางบริเวณ หมู่ที่ 4 และคอสะพานถนนสายวัดวังน้ำขาว – คลองทางหลวง บริเวณ หมู่ที่ 4, 5 ตำบลคลองใหม่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง