ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑

 ประเภท : ข่าวภาษี

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
          *ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ (ภรด.๒) ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
รับชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี

           *ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ (ภป.๑) ชำระภาษี ตั้งแต่ เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ของทุกปี
(กรณีติดตั้งป้ายใหม่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง)

           *ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบทุก ๔ ปี รับชำระ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน เมษายน ของทุกปี

           *ใบอนุญาตประกอบกิจการอันตราย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ยื่นแบบขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการค้าต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตฯสิ้นอายุ ชำระค่าใบอนุญาตฯ
ตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป

            องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จึงขอผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ โทร. ๐๓๔- ๙๘๐๑๓๑ ต่อ ๑๐๒

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!