โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ(รีไซเคิล)เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม(ต่อยอด)ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ นฐ ๐๐๒๓.๗/ว๑๔๙๐๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน  ๒๕๕๙  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นด้วยกับแผนแม่บทการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ปัจจุบันตำบลคลองใหม่ มีปริมาณขยะถึง     ตันต่อวัน  ซึ่งมาจากการดำรงชีวิตของคนในชุมชนและการท่องเที่ยว หากคิดเฉลี่ยเป็นรายบุคคลแล้ว ๑ คน จะก่อให้เกิดขยะในปริมาณ    กิโลกรัมต่อวัน  จึงเป็นภาระหนักขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ในการบริหารจัดการกำจัดขยะเหล่านั้น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากมายทุกวัน ส่งผลให้มีขยะตกค้างเป็นจำนวนมากในแต่ละวันส่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนมากมาย ได้แก่ บ้านเมืองสกปรกไม่น่ามอง เสียทัศนียภาพ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์ และพาหนะนำโรคต่าง ๆ เช่น หนู แมลงสาบ แลงวัน และยังเป็นแหล่งแร่เชื้อโรคโดยตรง เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง เกิดการปนเปื้อนของสารพิษ เช่น ตะกั่ว ปรอท สู่แหล่งน้ำและพื้นดิน แหล่งน้ำน้ำเสีย ท่อระบายน้ำอุดตัน เป็นสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งกำเนินมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ควัน จากการเผาขยะ และเกิดก๊าซมีเทนจากการฝังกลบขยะ และขยะบางชนิดไม่ย่อยสลาย และกำจัดได้ยาก เช่นโฟม พลาสติกทำให้เกิดการตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง