โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอุบัติหรือภัยธรรมชาติ ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

๑.หลักการและเหตุผล

                            ด้วยปัจจุบัน  มักพบว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ระยะแรก ประชาชนส่วนใหญ่มักจะมีความ หวาดกลัวและแตกตื่น ไม่กล้าเข้าไประงับเหตุ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว กว่าเจ้าหน้าที่จะ ได้รับแจ้งและไปถึงที่เกิดเหตุก็ทำให้เพลิงนั้นขยายวงกว้าง   กลายเป็นเพลิงรายใหญ่ซึ่งยากแก่การระงับเหตุของเจ้าหน้าที่     และอาจสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐเป็นจำนวนมากได้ สภาพปัญหา/ความต้องการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๒.๕๑ ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็น ค่อนข้างเป็นชุมชนเมือง  ทำให้เมืองมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีประชากร อาคารบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในเขต อบต.และใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก  อีกทั้งที่ ยังมีโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนทอง  โรงเรียนบ้านคลองใหม่  และโรงเรียนวัดบางช้างเหนือ  จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรม ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน  เพื่อให้มีความรู้และนำไปปฏิบัติและสามารถเข้าระงับเหตุในเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธีสามารถรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้นอย่างถูกวิธี 

ประกอบกับมาตรา ๖๗ แห่ง พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการะงับอัคคีภัยเบื้องต้น เห็นควรให้ความรู้ และปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนในโรงเรียนตำบลคลองใหม่  ได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติให้กับเยาวชนในโรงเรียนบ้านดอนทอง   ประจำปี  ๒๕๖๒

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!