โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
  1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  มีสถานศึกษา จำนวน ๔  แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนของ สพฐ จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคลองใหม่ โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ  และโรงเรียนนาคประสิทธิ์ ซึ่งเป็นมูลนิธิของวัดบางช้างเหนือ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายของรัฐบาล ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในส่วนที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองหรืออุดหนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่นเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท. ๐๘๑๐.๓/ว๑๑๐๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๓๗๘ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

                   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่จึง จัดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อให้ความรู้และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเกี่ยวกับความเข้าใจที่ผิดของเยาวชนซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ซึ่งจะจัดและเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับกลุ่มความเสี่ยงได้แก่โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง