โครงการรณรงค์ป้องกันและและควบคุมโรคพิษสุนัข้า/แมวประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับที่

 

     

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

13  มีนาคม  2563

 

15  มีนาคม  2563

 

16  มีนาคม  2562

 

17  มีนาคม  2562

 

18  มีนาคม  2562

 

19  มีนาคม  2562

 

09.00 -13.30 น.

 

09.00 -13.30 น.

 

09.00 -13.30 น.

 

09.00 -13.30 น.

 

09.00 -13.30 น.

 

09.00 -13.30 น.

 

อบต. คลองใหม่

 

ศาลาหมู่บ้านศุภมงคล

 

บ้านนายเที่ยง  ทองพรรณ

 

บ้านรองสายัณห์ บุญนำ

 

ศาลาเอนกประสงค์กองทุน

 

รพ.สต.คลองใหม่

3

 

6

 

1

 

2

 

4

 

5

 

       

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!