โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

                องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลคลองใหม่ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะสร้าง  ความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัวรวมถึงทำให้เกิดความสามัคคีสร้างความสมานฉันท์ภายในชุมชนและเป็นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง