โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

                 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่   จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน  ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลคลองใหม่  

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง