โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

           องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี และบุคคลที่อยู่ในครอบครัวให้ได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ  ทั้งนี้เพื่อการสร้างโอกาสและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในครอบครัว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่สตรี ให้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม อีกทั้งยังเป็นฐานพลังที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมที่จะนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง