โครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

                    องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ  เพื่อเป็นรากฐานก้าวสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

 

 

 

-/-2.วัตถุประสงค์…

 

-2-

 

 

2. วัตถุประสงค์

                    1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้งการเฝ้าระวังตนเองและหลีกเลี่ยง     ที่จะทำให้เกิดความพิการในวัยผู้สูงอายุ

                   2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพก่อนวัยผู้สูงอายุเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเอง       เพื่อสุขภาพกายใจ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมและการทำกิจกรรมภายในครอบครัว ชุมชน ด้วยความภาคภูมิใจ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง