โครงการพัฒนาการจัดสุขภาวะผู้สูงอายุและคนพิการตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

                   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้บริการและดูแลสภาพปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมถึงการจัดการและดูแลในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการในตำบลคลองใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในทุกด้าน  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดสุขภาวะผู้สูงอายุและคนพิการตำบลคลองใหม่  เพื่อให้บริการผู้สูงอายุและคนพิการในเรื่องของสุขภาวะได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยทางร่างกาย จิตใจ สังคม จากคนในครอบครัว ชุมชนและสังคม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและคนพิการ

                   

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง