โครงการสตรีไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการ สตรีไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ แก่สมาชิก และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลคลองใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ ทางด้านโภชนาการให้สมวัย และส่งเสริมให้สตรีออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับวัย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีกันในองค์กรด้วย 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง