โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลคลองใหม่ มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป รวมไปถึงการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดความรักความอบอุ่นใรครอบครัว 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง