โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของประชาชนตำบลคลองใหม่ ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จัดทำโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของประชาชนตำบลคลองใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กได้รับบริการที่เหมาะสม และได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการแม่ มีภาวะโภชนาการและสุขอนามัยที่ดี มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ได้ตามศักยภาพ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง