โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหม่ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหม่ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ สามารถสร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้คนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง