โครงการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของเด็กปฐมวัยที่ดี 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง