โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหม่

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหม่  จึงบูรณาการงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้พด้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนถึงได้รับการปลูกฝังพฤติกรรม สุขภาพ และพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี เพื่อเด็กจะได้เติบโต อย่างเหมาะสม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง