การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ขอเชิญให้ผู้สูงอายุุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลคลองใหม่ แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับท่านที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถ
ติดต่อขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
(ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่าย

2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)

3. สมุดบัญชีธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

ติดต่อ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
โทร. 034-980131 ต่อ 106

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!