โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีตำบลคลองใหม่

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีตำบลคลองใหม่ขึ้น  โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้รู้ถึงรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน นำข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดการออม และจัดให้มีการอบรมด้านอาชีพทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบล นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน  เป็นการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลคลองใหม่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง