โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/แมว ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564   ลงพื้นที่ 6 หมู่

หมู่ที่ 1 บ้านนายเที่ยง  ทองพรรณ วันที่5  เมษายน 2564

หมู่ที่ 2  บ้านนายสายัณห์   บุญนำ  วันที่  7  เมษายน  2564

หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ วันที่ 2  เมษายน 2564

หมู่ที่ 4  ศาลากองทุนเอนกประสงค์  วันที่ 8  เมษายน 2564

หมู่ที่ 5  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหม่ วันที่ 9 เมษายน  2564

หมู่ที่ 6 ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านศุภมงคล  วันที่ 4  เมษายน  2564

ออกหน่วยเคลื่อนที่ เวลา  9.00 - 13.00 น. 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!