โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมต้านภัยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

             เอดส์ เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดภูมิคุ้มกัน และทักษะในการดำเนินชีวิตภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยมาตรการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืนประการหนึ่ง คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงได้ เด็กและเยาวชน ประชาชน ต้องมีความตระหนักถึงการมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่อตนเองและสังคม ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ  ต่อตนเองและสังคม ในการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ยังคงเป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง