โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

                    จากสภาพสังคมในปัจจุบันในพื้นที่ตำบลคลองใหม่ มีผู้ด้อยโอกาส จำนวน 28 ราย และคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 2 ราย ที่ต้องประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง ทำให้เกิดปัญหาผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งในสังคมเพิ่มมากขึ้น และบุคคลกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ การให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตทางด้านสุขภาพอนามัย การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ด้านโภชนาการ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น การฝึกอาชีพ เพื่อการสร้างรายได้ในครัวเรือนให้ได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น บุคคลกลุ่มนี้ยังประสบปัญหาความยากลำบากในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว การดูแลเอาใจใส่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังหรืออยู่กับเด็กในวัยเรียนและก่อนวัยเรียน  โดยบุตรหลานวัยทำงานต้องดิ้นร้นออกไปทำงานนอกพื้นที่ เพราะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดการชะลอตัวค่าครองชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทำให้บุตรหลานไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ บางรายปล่อยให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอยู่เพียงลำพังด้วยเงินเบี้ยยังชีพเท่านั้น ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่งหลายรายในสังคมมีโรคประจำตัวหรือต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่มีโอกาสได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มหรือชมรมต่างๆ บางรายอาจเกิดความน้อยใจหรือหมดกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง