ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

 ประเภท : ข่าวภาษี

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตบลคลองใหม่

เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

..............................................

          ประกาศให้เจ้าของที่ดินแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินและรายการสิ่งปลูกสร้าง และแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกต่อเจ้าพนักงานสำรวจ ตามวันเวลา ที่กำหนดข้องต้น

                                                                                                                 ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!