โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชุมชนและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2664  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสามัครในชุมชนและผู้นำชุมชน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชุมชนและผู้นำชุมชน ให้ชุมชนมีความเข้มเเข็งของชุมชน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง