โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ  2565 เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ในการฝึกอาชีพ  การทำปาท่องโก๋ และและทำกระเป๋าผ้า  ในการนำไปสร้างอาชีพ ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเป็นการร่วมการคิด  ร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรัก และความสามัคคีในชุมชน สามารถนำไปสร้างอาชีพและเผยแพร่ให้ผู้สนใจต่อไปได้   

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง